یکی از روش های اخذ اقامت و یا حتی شهروندی در نقاط مختلف دنیا سرمایه گذاری است. کشور ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست می توان اخذ شهروندی از طریق سرمایه گذاری را به عنوان یکی از راه های بسیار آسان برای مهاجرت به ترکیه نام برد. سرمایه گذاری