خریدارانی که برای اولین بار مشتاق دانستن بهترین مکان های خرید ملک در ترکیه هستند، ممکن است با مناطق گسترده ای از شهرهای بزرگ گرفته تا دهکده های کوچک روبرو شوند و برای اینکه دچار سردرگمی نشوند بخواهند نکات بیشتری در مورد این که چرا باید در ترکیه خانه بخریم